Direktions- og bestyrelsesforsikring (D&O)

Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikring fra Board Company skræddersyes virksomhedens behov og dækker krav fra kr. 0.5 til 500 mio. afhængig af aftalen. Desuden dækkes sagsomkostninger.

 • Ingen selvrisiko
 • Dækker visse bøder
 • Dækning fra kr. 0.5 til 500 mio.
 • Dækning i hele verden, afhængig af aftalen
 • Gratis support
 • Dækker bestyrelse og direktion

Få tilsendt mere information

Modtag materiale på mail  Hvad dækker
  Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikringen?

  Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikring fra Board Company dækker det personlige ansvar, virksomhedens direktører og bestyrelsesmedlemmer kan ifalde.

  Forsikringssummen aftales individuelt, afhængig af virksomhedens behov, fra kr. 0.5 til 500 mio.  Sagsomkostninger er også dækket inden for forsikringssummen.

  Forsikringen dækker krav rejst i det meste af verden, evt. undtaget USA og Canada afhængig af aftalen.

  Vi er genforsikret i et anerkendt Lloyds-syndikat i London med A+ credit rating.

  Ikon til bestyrelsesforsikring

  Brian Mikkelsen

  Brian Mikkelsen

  Adm. direktør, Dansk Erhverv

  OM BOARD ASSURE

  Jeg har tegnet en bestyrelsesforsikring, da den dækker de udfordringer, jeg som bestyrelsesmedlem kan stå overfor. Samtidig er den genforsikret hos Lloyds med en A+ rating”

  Frederik M. Braun (Direktør, Microsoft)
  Frederik M. Braun (Direktør, Microsoft)

  Frederik M. Braun

  Direktør, Microsoft

  OM BOARD CERTIFICATE

  Flot, professionelt og veltilrettelagt uddannelse, hvor underviserne havde et meget højt niveau. Et stærkt fundament for ethvert bestyrelsesmedlem”

  Frederik M. Braun (Direktør, Microsoft)

  Kristine Cholewa

  Partner, Amrop

  OM M&A CERTIFICATE

  “At forstå processen omkring køb og salg af virksomheder, er blevet en vigtig del af en topleders værktøjskasse. Adgang til den seneste viden og et stærkt netværk er afgørende.”

  Frederik M. Braun (Direktør, Microsoft)
  Lars Christian Brask

  Lars-Christian Brask

  Professionel bestyrelsesformand

  OM BOARD FORUM

  I Board Forum mødes vi for at blive klogere på de seneste tendenser og udvikling i bestyrelseslokalerne. Vi går fra et møde i Board Forum med større indsigt end da vi kom”

  Frederik M. Braun (Direktør, Microsoft)
  BOARD ASSURE

  Forstå Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikring på 5 minutter

  I videoen gennemgår Christina Steen, Partner og advokat i Horten, begreber i Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikringer som claims made-police, forsikringssum og erstatning ved konkurser.

  Bestil materiale

  Bestyrelsesansvar er det ansvar, du kan ifalde som bestyrelsesmedlem under udførelsen af bestyrelsesarbejdet, hvis dine handlinger eller undladelser påfører nogen et tab.

  Du kan blive erstatningsansvarlig, hvis du forsømmer dine pligter, begår fejl, undlader at handle, eller dine handlinger på anden måde påfører nogen et tab.

  Du behøver ikke handle uansvarligt eller uagtsomt for at blive ansvarlig. Simple forglemmelser, fejl og handlinger i god tro, som medfører et utilsigtet resultat, kan også medføre ansvar.

  Fordi ledelsesansvar er personligt og ubegrænset, og du hæfter med din personlige formue, herunder fællesformue.

  Bestyrelsens pligter bliver flere og flere, og forventningerne til dine kompetencer som bestyrelsesmedlem stiger hele tiden. Der er en stigende tendens til, at der rejses krav mod bestyrelsesmedlemmer.

  Vi anbefaler, at du tegner en Direktions- og Bestyrelsesforsikring og derved afdækker risikoen for ansvar og giver dig selv og din familie økonomisk tryghed samt sikrer din adgang til eksperthjælp i tilfælde af krav.

  En Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikring dækker dit ansvar som direktør eller bestyrelsesmedlem. Forsikringen dækker alle medlemmer af virksomhedens direktion og bestyrelse.

  Udover det krav, der måtte blive rettet mod dig, dækker forsikringen også sagsomkostninger indenfor forsikringssummen.

  Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikring

  Som medlem af bestyrelse eller direktion kan man holdes personligt ansvarlig, hvis virksomheden bliver sagsøgt eller lider tab. Derfor er det essentielt, at virksomheden tegner en forsikring som dækker direktions- og bestyrelsesansvar.

  Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikring fra Board Company er placeret i et anerkendt Lloyds-syndikat med A+ credit rating i London. Dette sikrer størst mulig soliditet bag forsikringen.

  Ansvarsforsikring med fordele

  • Dækker hele bestyrelsen og direktionen
  • Mulighed for dækning i hele verden
  • Dækningssum fra kr. 0.5 til 500 mio. afhængig af aftalen
  • Dækker visse bøder
  • Dækker juridisk bistand
  • Ingen selvrisiko

  Hvad dækker Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikringen?

  En Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikring gennem Board Company, dækker krav op til kr. 500 mio. og sagsomkostninger dækkes inden for forsikringsummen.

  Forsikringen gælder for virksomhedens bestyrelse og direktion, og dækker krav rejst i hele verden, afhængig af aftalen eventuelt med undtagelse af USA og Canada eller under anvendelse af disse landes lovgivning.

  Der ydes gratis support i situationer med risiko for bestyrelsesansvar, herunder ved trusler om krav, myndighedsudøvelse, corporate governance-forhold, økonomiske problemer i virksomheden samt likviditetskrise eller andre forhold, som kan medføre ansvar for sikrede.

  Hvornår dækker bestyrelsesansvarsforsikringen ikke?

  Forsikring, købt gennem Board Company, er en gennemskuelig forsikring, og det er vigtigt at vide, hvornår du ikke er dækket af din virksomheds Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikring.

  Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker ikke:

  • Krav, der udspringer af, at sikrede faktisk har opnået uberettiget personlig vinding.
  • Krav, der skyldes sikredes forsætlige skadeforvoldelse eller retsbrud.
  • Krav, der skyldes eller baseres på ansvarspådragende handling eller undladelse begået forud for den første ikrafttrædelsesdato.
  • Krav, der skyldes eller relaterer sig til faktiske eller påståede forhold, der har været anmeldt til en tidligere forsikringsgiver som omstændigheder, der vil kunne give anledning til krav.
  • Krav om betaling af afgifter og skatter. Ligeledes dækkes ikke andre forhold, som ikke er forsikringsbare i henhold til gældende ret, medmindre kravet er omfattet af udvidelsen i pkt. 5.7.
  • Krav om erstatning for faktisk eller påstået legemsbeskadigelse, sygdom, psykisk skade, død eller anden personskade. Der dækkes heller ikke krav om erstatning for faktisk eller påstået beskadigelse af fysiske ting.
  • Krav der skyldes eller relaterer sig til tilbud om køb eller salg af værdipapirer udstedt af koncernen ved offentligt udbud.
  • Krav rejst udenfor det aftalte geografiske område.
  • Skader ud over forsikringssummen, også selvom flere sikrede sagsøges.
  • Krav rejst uden for forsikringsperioden.

  Spørgsmål og svar om bestyrelsesforsikring

  For yderligere spørgsmål, råd eller vejledning, kontakt os venligst
  på board@boardcompany.com eller telefon: +45 7120 0000

  Om risikoen

  Hvad er bestyrelsesansvar?

  Som bestyrelsesmedlem påtager du dig en række opgaver/pligter for det selskab, du sidder i bestyrelsen for.

  Som udgangspunkt hæfter et selskab med sin egen kapital for sin aktivitet og sit ansvar. I det omfang der kan statueres ansvarsgennembrud fra selskabet og op til bestyrelsen, som handler på vegne af selskabet, kan bestyrelsesmedlemmerne blive ansvarlige.

  Bestyrelsesansvar er det ansvar, du kan ifalde som bestyrelsesmedlem under udførelsen af bestyrelsesarbejdet, hvis dine handlinger eller undladelser påfører nogen et tab.

  Hvordan bliver jeg ansvarlig?

  Du kan blive erstatningsansvarlig, hvis du forsømmer dine pligter, begår fejl, undlader at handle, eller dine handlinger på anden måde påfører nogen et tab.

  Du behøver ikke handle uansvarligt eller uagtsomt for at blive ansvarlig. Simple forglemmelser, fejl og handlinger i god tro, som medfører et utilsigtet resultat, kan også medføre ansvar.

  Hvordan påvirker ansvaret mig og min familie?

  Bestyrelsesansvaret er personligt og ubegrænset.

  Det betyder, at du som bestyrelsesmedlem hæfter med din personlige formue, herunder fællesformue.

  Dit bestyrelsesansvar kan således påvirke din familie og din økonomi, f.eks. ved at måtte flytte til et mindre hus eller sælge sommerhuset for at skaffe kapital til at betale et eventuelt erstatningsansvar.

  Hvordan kan jeg begrænse risikoen?

  Det honorar, du modtager for at sidde i en bestyrelse, er ofte relativt beskedent i forhold til den risiko, du udsætter dig og din familie for.

  Din risiko er afdækket, da du er meddækket under virksomhedens Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikring.

  Hvorfor skal virksomheden tegne forsikringen?

  For at afdække risikoen for ansvar for direktion og bestyrelse og give dem økonomisk tryghed. Og for at sikre direktører og bestyrelsesmedlemmer eksperthjælp i tilfælde af krav.

  Jeg har været bestyrelsesmedlem i mange år uden forsikring - hvorfor købe forsikring nu?

  Fordi bestyrelsens pligter bliver flere og flere, og forventningerne til dine kompetencer som bestyrelsesmedlem hele tiden stiger.

  Der er en stigende tendens til, at der rejses krav mod bestyrelsesmedlemmer.

  Hvilke opgaver/pligter har jeg som bestyrelsesmedlem?

  Bestyrelsens opgaver er bl.a. anført i selskabslovens § 115 og omfatter:

  • at varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet,
  • at sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, herunder at påse at:
   • bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,
   • der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
   • bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,
   • direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
   • kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

  Hvem kan rejse krav?

  Enhver der har lidt et økonomisk tab som følge af bestyrelsens fejl eller forsømmelser, f.eks. selskabet selv, selskabets ejere, selskabets kreditorer og andre tredjemænd.

  Typiske årsager til krav

  • Optagelse af lån eller kreditkøb sent op til en konkurs,
  • Aflæggelse af misvisende eller fejlagtige regnskaber,
  • Manglende sikring af selskabets likviditet eller kapitalberedskab,
  • Manglende tilsyn med direktionen,
  • Uregelmæssigheder i den daglige ledelse,

  Andre spørgsmål

  Dækker forsikringen for tidligere fejl og forsømmelser?

  Nej, forsikringen omfatter alene handlinger begået efter første ikrafttrædelsesdato.

  Dækker forsikringen krav ud i al fremtid?

  Nej. Forsikringen er en ”krav rejst”-kontrakt, dvs. at forsikringen alene dækker krav, som rejses i forsikringsperioden.

  Ophører forsikringen, bortfalder dækningen også for tidligere forsømmelser.

  Bliver forsikringen automatisk fornyet?

  Nej. Vi fremsender et fornyelsestilbud op til hovedforfaldsdag. Hvis ikke det accepteres, udløber udløber forsikringen automatisk efter hovedforfaldsdag.

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tror, at der er et krav på vej?

  Ring til RiskPoint Hotline, tlf. +45 3338 1338.

  Eksperter fra RiskPoint hjælper med, hvordan du bør forholde dig.

  D&O forsikringen

  Hvad dækker forsikringen?

  • Erstatning
  • Forlig
  • Forsvarsomkostninger
  • Processen med at håndtere krav
  • Adgang til gratis hotline support hvor du kan få svar på spørgsmål i situationer, hvor der er risiko for ansvar
  • Bøder med op til 10% af forsikringssummen

  Hvad dækker forsikringen ikke?

  • Uberettiget personlig vinding
  • Forsætlige/strafbare handlinger
  • Ansvarspådragende handlinger og undladelser begået før policens ikrafttrædelsesdato
  • Bøder og skatter, dog undtaget krav omfattet af pkt. 5.7

  Hvad er forsikringssummen?

  Forsikringssummen aftales individuelt og kan være mellem kr. 0.5 mio. til 500 mio.

  Er der en selvrisiko?

  Nej. Der er ingen selvrisiko.

  Hvilke bøder er dækket?

  Bøder, som er et resultat af hændelige og/eller simpelt uagtsomme handlinger eller undladelser, er dækket under policen.

  Hvilke bøder er ikke dækket?

  Bøder, som er et resultat af forsætlige handlinger eller undladelser, er ikke dækket under policen.

  Hvilket geografisk område dækker policen?

  Det geografiske område aftales individuelt. Kan være hele verden incl. eller excl. USA og Canada.

  Hvilken lovgivning regulerer forsikringen?

  Dansk lov, herunder Forsikringsaftaleloven.

  Hvad dækker Direktions- og
  bestyrelsesansvarsforsikringen?

  Du ydes gratis support i situationer med risiko for bestyrelsesansvar, herunder ved trusler om krav, myndighedsudøvelse, corporate governance-forhold, økonomiske problemer i virksomheden såsom likviditetskrise eller andre forhold, som kan medføre ansvar. Denne support indbefatter telefonisk support i tilfælde, hvor der endnu ikke er indtrådt en forsikringsbegivenhed.

  RiskPoint Hotline:
  Tlf. +45 3338 1338

  Anmeldelse af skade

  Når du får kendskab til, at der er rejst krav mod dig, skal der snarest muligt og senest 12 måneder efter indgives skriftlig anmeldelse til forsikringsselskabet.

  Enhver henvendelse vedrørende forsikringen ved skader, risikoændringer eller andre forhold skal ske til RiskPoint.

  RiskPoint A/S
  Hammerensgade 6
  DK-1267 København K
  Tlf. +45 3338 1330
  Fax +45 3338 1339
  claims@riskpoint.eu

  Få tilsendt info om Board Company

  Bestil materiale her

  Board Company

  Nørre Voldgade 96
  1358 Copenhagen K
  Denmark

  Contact us

   We will reply within 24 hours